ORAWSKA SAMORZĄDOWA
SZKOŁA MUZYCZNA I st.
W JABŁONCE

DOKUMENTY DO POBRANIA

kwestionariusz osobowy do Szkoły Muzycznej I stopnia (format doc)
kwestionariusz osobowy do Szkoły Muzycznej I stopnia (format pdf)
do kwestionariusza należy dołączyć zaświadczenie lekarskie,
wydane przez lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań
do podjęcia nauki w szkole muzycznej
STATUT Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jabłonce (pdf)
Wewnątrzszkolny System Oceniania OSSM I stopnia w Jabłonce (pdf)
Regulamin Organizacji Wycieczek OSSM I stopnia w Jabłonce (pdf)
Regulamin Wypożyczania Instrumentów OSSM I stopnia w Jabłonce (pdf)

SAMORZĄD UCZNIOWSKI