Menu Zamknij

OraWiKa – III Orawska Wiosna Kameralna

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy:        
https://forms.gle/9eyqgokz2wtcobd98

Regulamin

Orawska Wiosna Kameralna ma na celu radosne doświadczanie wspólnego muzykowania. Celem jest spotkanie przy muzyce.  Opinie Jury, ewentualne nagrody i poczęstunki oraz wyłonienie Laureatów są dodatkowym pozytywnym doświadczeniem.

 1. Organizatorem jest Orawska Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jabłonce (OSSM).
 2. Prezentacje odbędą się dnia 21.04.2023 r. w siedzibie Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia, tj. ul. 3-go Maja 5, 34-480 Jabłonka lub w wypadku dużych zespołów
  w Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce ul. 3-go Maja 3, 34-480 Jabłonka (ze względu na gabaryty Sali kameralnej).
 3. W prezentacjach mogą uczestniczyć dowolne składy instrumentalne.
 4. Adresowane są do uczniów szkół muzycznych I stopnia.
 5. Dopuszcza się możliwość udziału w zespołach osób, będących absolwentami szkół muzycznych I stopnia, pod warunkiem, że nie są one uczniami szkół muzycznych II stopnia. 
 6. W zespołach nie mogą uczestniczyć nauczyciele.
 7. Zgłoszenie udziału stanowi wypełniony formularz elektroniczny.          
  https://forms.gle/9eyqgokz2wtcobd98
  Link dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: muzyczna.jablonka.pl           
  Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku. Skan potwierdzenia przelewu wpisowego należy przesłać organizatorowi konkursu mailowo (muzyczna@jablonka.pl) w terminie do dnia 16.04.2023 r. Zgłoszenie zawiera wykonywany program wraz z czasem trwania utworów oraz pełną listą uczestników danego zespołu.
 8. Prezentacje przeprowadzone będą w trzech kategoriach:
  kategoria I – duety,
  – kategoria II – tria i kwartety,
  – kategoria III – większe zespoły.
 9. Wpisowe w wysokości 50 zł od zespołów z kategorii I i II oraz 100 zł z kategorii III należy wpłacić przelewem na konto Rady Rodziców OSSM: 63 8798 0002 0001 0016 8188 0001
  z dopiskiem „OraWiKa” do dnia 16.04.2023 r.
 10. Zespoły prezentują dowolny program, lecz długość całego występu jednego zespołu nie może przekraczać 6 minut w kategorii I i II oraz 10 minut w kategorii III.
 11. Liczba uczestników jest ograniczona. O udziale decyduje Organizator Konkursu na podstawie terminu nadesłania zgłoszenia.
 12. Kolejność uczestnictwa jest ustalana przez Organizatora.
 13. Przesłuchania wraz z Koncertem Laureatów są otwarte dla publiczności.
 14. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Dyrektora OSSM.
 15. Uczestnicy konkursu otrzymują wyróżnienia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
 16. Laureaci wytypowani przez Jury zobowiązani są do występu podczas Koncertu Laureatów, który odbędzie się 21.04.2023 r. po ogłoszeniu wyników.
 17. Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i niezaskarżalne.
 18. Koszty podróży i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników prezentacji. Szkoła zgłaszająca uczestników zobowiązana jest do zapewnienia opieki dla swoich uczniów na czas trwania konkursu.
 20. Prezentacje konkursowe będą rejestrowane przez Organizatorów (fotografie, nagrania audio-wizualne) i mogą być nieodpłatnie wykorzystane przez Organizatorów w celu promocji muzyki, Szkoły i tego wydarzenia.
 21. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu „OraWiKi”
  III Orawskiej Wiosny Kameralnej w Jabłonce.
 22. Uczestnicy zobowiązani są zgłosić się do biura Organizatora co najmniej godzinę przed planowanym występem.
 23. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom sale do ćwiczeń.
 24. Szczegółowy harmonogram Konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej OSSM
  w Jabłonce (muzyczna.jablonka.pl).
 25. Decyzje we wszelkich sprawach nienależących do kompetencji Jury ma prawo podejmować Dyrektor OSSM, a jego decyzje są ostateczne, niepodważalne i niezaskarżalne.
 26. Informacje będą udzielane pod numerem telefonów 18 307 09 08, 530 797 145 lub będą na stronie www.muzyczna.jablonka.pl
Skip to content